X

Autorski tekst za Controlling Vesna Lečić, Direktor Odeljenja kontrolinga kompanije MK Group

Autorski tekst za Controlling Vesna Lečić, Direktor Odeljenja kontrolinga kompanije MK Group

01.08.2019

KONTROLING U MK GROUP: IZVEŠTAVANJE KAO PODRŠKA ODLUČIVANJU

Group kontroling čini nekoliko timova koji su zaduženi za praćenje poslovanja segmenata grupe: Šećerna industrija, Agrar, Trgovanje i logistika, Mesna industrija, Hoteli. Bankarski segment ima svoje kontroling timove sa punom autonomijom. Na nivou Grupe, svi podaci i izveštaji se konsoliduju i oblikuju u prezentacione forme.
Korisnici izveštaja su operativni, funkcionalni i top menadžeri Grupe i investitori.

ŠTA SE OČEKUJE OD KONTROLINGA MK GROUP?
– Napredan i fleksibilan sistem izveštavanja u službi ostvarenja strategije
– Transformacija kontroling timova u pravcu biznis partnera koji su okrenuti budućnosti
– Proaktivno praćenje i usmeravanje rasta i razvoja Grupe.

MK GROUP SISTEM IZVEŠTAVANJA U SLUŽBI STRATEGIJE
Izveštaji MK Group omogućavaju jasno i realno sagledavanje poslovnih rezultata, pružaju informacije bitne za donošenje odluka i blagovremenu reakciju i povećavaju koordinaciju i komunikaciju u organizaciji.
Kontroling informacije filtrira i isporučuje u formi izveštaja koji moraju biti BRZI, TAČNI, JASNI I NOSITI BIZNIS PORUKU.
• Više nas niko ne procenjuje po tome da li možemo da isporučimo podatke nego koliko BRZO to možemo da uradimo
• Visok nivo TAČNOSTI podataka se podrazumeva, akcenat je na prezentaciji podataka
• Izveštaji moraju nositi JASNU PORUKU šta možemo unaprediti
Izveštaji, da bi imali dodatnu vrednost, pored odgovora na pitanja o stanju u prošlosti Šta se desilo? i Zbog čega se desilo? moraju odgovoriti na pitanja: Šta će se desiti? i Šta možemo da uradimo?

Sistem izveštavanja se temelji na:
Unapređenoj bazi podataka koja omogućava fleksibilne promene izveštaja
– Sve informacije na jednom mestu – razvoj Business Intelligence rešenja i Excel paketa
– Mogućnost kaskadnog pristupa podacima od opšteg ka pojedinačnom
– Visok kvalitet podataka koji je prošao nekoliko nivoa kontrola
– Jednoobrazni rečnik podataka i metodologija na nivou Grupe
– Mogućnost samostalnog kreiranja novih multidimenzionalnih izveštaja
Standardna forma izveštaja
– Piramidalna komunikacija: od glavnih sintetičkih poruka do detaljnih analitika
– Vizuelni simboli koji omogućavaju lako uočavanje ključnih poruka
– Komentari rezultata koji prate sledeća pitanja:
– ŠTA – je predmet analize
– ZBOG ČEGA – uzrok potrebe za izradom analize
– ŠTA SADA – identifikacija korektivnih akcija
– Objedinjavanje svih komentara na jednom mestu
– Identifikovanje i analiza ključnih komercijalnih aktivnosti koji opredeljuju finansijske rezultate
Dijalog sa biznisom u cilju dodavanja vrednosti izveštajima kroz:
– Mesečne i ad hoc sastanke kao redovan komunikacioni kanal za analizu i praćenje poslovnih rezultata segmenata Grupe, razmenu ideja i iskustava
– Standardizovan materijal kao podlogu za dijalog koji obuhvata:
o Analizu ostvarenih poslovnih rezultata i projekcija do kraja godine
o Identifikovanje rizika i poslovnih aktivnosti za prevazilaženje rizika
o Identifikovanje šansi i prateća cost-benefit analiza
o Analizu novčanih tokova i potreba za finansiranjem
o Status projekata i kapitalnih investicija
o Detaljanu analizu troškova po funkcionalnim grupama
o Analizu tržišnog konteksta poslovanja
– Podršku poslovnim divizijama u prepoznavanju korektivnih aktivnosti koje su neophodne za postizanje ciljeva u slučaju negativnih odstupanja

MK GROUP KONTROLING KAO BIZNIS PARTNER
Da bi ispunio očekivanja i pružio podršku biznisu, u uslovima promena i rastućeg broja podataka, MK Group kontroling tim se transformisao iz pozicije onoga ko ima samo računovodstvena i finansijska znanja i ko je komentator prošlosti, u biznis partnera koji veliku količinu raznovrsnih podataka oblikuje u suštinske poruke koje se na efikasan i jasan način prenose i pružaju podršku odlučivanju.
Akcenat izveštaja je na strateškim stvarima, a ne na detaljima i na donošenju zaključaka šta dalje u budućnosti. Pored finansijskih, analiziraju se i svi ostali ključni indikatori poslovanja.

Krajnji cilj jeste jasno struktuiran proces i razvijeni alati za merenje rezultata poslovnih segmenata i bolja podrška procesu donošenja odluka, strateškom i operativnom, uz stvaranje dodatne vrednosti za Grupu.
Akcenat analize se pomera na budućnost, umesto komentarisanja prošlosti. Izveštaji moraju sadržati poruku menadžmentu: ŠTA smo uradili i ŠTA ĆEMO URADITI da bismo bili bolji u datim okolnostima.

PROAKTIVNO PRAĆENJE RASTA I RAZVOJA GRUPE
88% kompanija u svetu se trenutno nalazi u nekoj vrsti tranzicije. U Srbiji i regionu, MK Group je jedna od kompanija koja se najbrže razvija i menja.
Da bi uspešno upravljali u uslovima promena menadžeri i investitori moraju imati INFORMACIJE. Informacije koje su korisne u procesu odlučivanju su PODACI, a statistika kaže da je čak 80% podataka u svetu nastalo u prethodne dve godine.
Prilagođavanje procesa izveštavanja promenama u Grupi, okruženju, novim potrebama menadžmenta je „nova normala“. Od kontrolinga se očekuje da bude proaktivan i da anticipira promene i predloži rešenja.
Da bi ispunili ova očekivanja, zaposleni u kontrolingu treba stalno da prate trendove – i u biznisu, i u finansijama i u razvoju novih tehnologija i alata.
Ukoliko bi radno vreme kontrolinga mogli da podelimo, idealna proporcija bi bila 40% vremena sa biznisom radi razumevanja poslovnih modela, kako bi se na najbolji način pretočili u izveštajne strukture; 40% vremena za razvoj i rad na Informacionim tehnologijama u cilju daljeg unapređenja baze podataka i veće automatizacije i fleksibilnosti izveštaja i 20% redovno izveštavanje.
Vrednosti koje promovišemo u komunikaciji su:
• „Politika otvorenih vrata“ – transparentan i otvoren odnos između kontroling timova i sa kolegama iz drugih organizacionih delova
• Prenošenje najbolje prakse u okviru Grupe
• Podrška inicijativama i idejama
• Tolerancija i spremnost za promene – izveštaja i načina razmišljanja
• Razvoj i širenje kulture praćenja poslovnih rezultata na svim organizacionim nivoima kroz poslovne dijaloge na kojima se komunicira jedinstvenim jezikom i jednoobraznom metodologijom
• Ljudi, podaci i finansije su najvažniji resurs svake kompanije!