X

Avtorski tekst za Controlling Vesna Lečić, Direktorica Oddelka kontrolinga družbe MK Group

Avtorski tekst za Controlling Vesna Lečić, Direktorica Oddelka kontrolinga družbe MK Group

01.08.2019

KONTROLING V MK GROUP: POROČANJE KOT PODPORA ODLOČANJU

 

Group controlling sestavlja nekaj timov, ki so zadolženi za spremljanje poslovanja segmentov skjpine: Sladkorna industrija, Agrar, Trgovina in logistika, Mesna industrija, Hoteli. Bančni segment ima svoje controlling time s polnom avtonomijo. Na nivoju Skupine se vsi podatki in poročila konsolidirajo in oblikujejo v prezentacijske forme.

Uporabniki poročil so operativni, funkcionalni in top menedžerji Skupine in investitorji.

 

KAJ SE PRIČAKUJE OD CONTROLLINGA MK GROUP?

– Napreden in fleksibilen sistem poročanja v službi uresničevanja strategije

– Transformacija controlling timov v smeri biznis partnerjev, ki so obrnjeni v prihodnost

– Proaktivno spremljanje in usmerjanje rasti in razvoja Skupine.

 

MK GROUP SISTEM POROČANJA V SLUŽBI STRATEGIJE

Poročila MK Group omogočajo jasno in realno videnje poslovnih rezultatov, posredujejo informacije, ki so pomembne za sprejemanje odločitev in pravočasno reakcijo ter poveajo koordinacijo in komunikacijo v organizaciji.

Controlling informacije filtrira in izroči v obliki poročil, ki morajo biti HITRA, TOČNA, JASNA IN VSEBOVATI BIZNIS SPOROČILO.

 • Nihče nas več ne ocenjuje po tem, ali lahko izročimo podatke, ampa kako HITRO to lahko storimo
 • Visoka raven TOČNOSTI podatkov je samoumevna, akcent je na prezentaciji podatkov
 • Poročila morajo izražati JASNO SPOROČILO, kaj lahko izboljšamo

Da bi poročila imela dodatno vrednost, morajo, poleg odgovora na vprašanja o stanju v preteklosti Kaj se je zgodilo? in Zakaj se je zgodilo?, odgovoriti na vprašanja: Kaj se bo zgodilo? in Kaj lahko storimo?

 

Strategija skupine  /  Proračun in projekcije  /  Poročanje: monitoring in analiza / Akcijski načrt in odločanje

 

Jasno komuniciranje strategije: Skozi načrte strategije se pretvarja v merljive cilje in pobude, ki so definirane na nivoju vsakega poslovnega segmenta in akcije, ki jih je potrebno opraviti, da bi se cilji uresničili.

Natančno uravnavanje strategije: Skozi proračun in projekcije se manjša prilagajanja strategije lahko opravijo vzporedno, z ozirom na spremembe na trgu in interne omejitve.

Boljši vpogled v poslovanje: Transparentno poročanje, prave informacije v pravem trenutku omogočajo menedžmentu, da pravočasno reagira.

Povečanje koordinacije: Podpreti komunikacijo v rezultatih med različnimi nivoji menedžmenta, pa tudi med funkcijami: prodaja, nabava, finance ipd.

Informacije, pomembne za odločanje: Prave informacije v pravem trenutku spodbujajo reakcijo: reševanje problemov in omogočajo, da se priložnosti izkoristijo.

 

 

Sistem poročanja temelji na:

Izboljšani podatkovni bazi, ki omogoča fleksibilne spremembe poročil

 • Vse informacije na enem mestu – razvoj Business Intelligence rešitev in Excel paketov
 • Možnost kaskadnega pristopa podatkom od splošnega proti posameznem
 • Visoka kvaliteta podatkov, ki so šliskozi nekaj nivojev kontrole
 • Enotni slovar podatkov in metodologij na nivoju Skupine
 • Možnost samostojnega kreiranja novih multidimenzionalnih poročil

Standardna oblika poročila

 • Piramidalna komunikacija: od glavnih sintetičnih sporočil do podrobnih analitik
 • Vizualni simboli, ki omogočajo enostavno opažanje ključnih sporočil
 • Komentarji rezultatov, ki spremljajo naslednja vprašanja:
  • KAJ – je predmet analize
  • ZAKAJ – vzrok potrebe za izdelavo analize
  • KAJ SEDAJ – identifikacija korektivnih akcij
  • Pripojitev vseh komentarjev na enem mestu
 • Identificiranje in analiza ključnih komercialnih aktivnosti, ki opredeljujujejo finančne rezultate

Dialog z biznisom v cilju dodajanja vrednosti poročilom skozi:

 • Mesečne in ad hoc sestanke, kot redni komunikacijski kanal za analizo in spremljanje poslovnih rezultatov segmentov Skupine, izmenjavo idej in izkušenj
 • Standardiziran material, kot osnovo za dialog, ki zajema:
  • Analizo uresničenih poslovnih rezultov in projekcij do konca leta
  • Identificiranje tveganj in poslovnih aktivnosti za preseganje tveganj
  • Identificiranje priložnosti in spremna prateća cost-benefit analiza
  • Analizo denarnih tokova in potreb za financiranjem
  • Status projektov in kapitalnih investicij
  • Podrobno analizo stroškov po funkcionalnih skupinah
  • Analizo tržnega konteksta poslovanja
 • Podporo poslovnim divizijam v prepoznavanju korektivnih aktivnosti, ki so potrebne za dosteganje ciljev v primeru negativnih odstopanj

 

MK GROUP CONTROLLING KAO BIZNIS PARTNER

Da bi izpolnil pričakovanja in dal priložnost biznisu, v pogojih sprememb in ratučega števila podatkov, se je MK Group controlling tim transformiral iz pozicije tistega, ki ima samo računovodstvena in finančna znanja in je komentator preteklosti, v biznis partnerja, ki veliko količino raznovrtsnih podatkov oblikuje v bistvena sporočila, ki se na učinkovit in jasen način prenašajo in podpirajo odločevanje.

Poudarek poročil je na strateških rečeh, ne pa na detajlih in sklepanju, kar v prihodnosti. Poleg finančnih, se analizirajo tudi vsi ostali ključni indikatorji poslovanja.

 

Poslovna znanja

 

Končni cilj je jasno struktuiran proces in razvita orodja za merjenje rezultatov poslovnih segmentov in boljša podpora procesu odločanja, strateškemu in operativnemu, ob ustvarjanju dodanih vrednosti za Skupino.

Poudarek analize se prestavi na prihodnost, namesto komentiranja preteklosti. Poročila morajo vsebovati sporočilo menedžmentu: KAJ smo storili in KAJ BOMO STORILI, da bomo boljši tim v danih okoliščinah.

 

PROAKTIVNO SPREMLJANJE RASTI IN RAZVOJA SKUPINE

88% podjetij v svetu se trenutno nahaja v neki vrsti tranzicije. V Srbiji in regiji je MK Group eno med podjetji, ki se najhitreje razvija in spreminja.

Da bi uspešno upravljali v pogojih sprememb, morajo menedžerji in investitorji imeti INFORMACIJE. Informacije, ki so koristne v procesu odločanja so PODATKI, statistika pa pove, da je celo 80% podatkov v svetu nastalo v prjšnjih dveh letih.

Prilagajanje procesa poročanja o spremembah v Skupini, okolju, novih potrebah, je „nova normala“. Od controllinga se pričakuje, da je proaktiven in da anticipira spremembe ter predlaga rešitve.

88% podjetij se trenutno nahaja v neki vrsti tranzicije

MK Group

Spremembe

Sposobnost reakcije na spremembe

Da bi izpolnili ta pričakovanja, morajo zaposleni v controllingu nenehno spremljati trende –  tako v biznisu, kot v financah in v razvoju novih tehnologij ter orodij.

Če bi delovni čas controllinga lahk orazdelili, bi idealna proporcija bila 40% časa z biznisom, zaradi razumevanja poslovnih modelov, da bi se na najboljši način pretvorili v strukture poročil; 40% časa za razvoj in delo na Informacijskih tehnologijah v cilju nadaljnjega izboljšanja podatkovne baze in večje avtomatizacije ter fleksibilnosti poročanja in 20% rednega poročanja.

Vrednote, ki jih promoviramo v komunikaciji so:

 • „Politika odprtih vrat“ – transparenten in odprt odnos med controlling timi in s kolegi iz drugih organizacijskih delov
 • Prenos najboljše prakse v okviru Skupine
 • Podpora pobudam in idejam
 • Toleranca in pripravljenost na spremembe – poročanj in načina razmišljanja
 • Razvoj in širjenje kulture spremljanja poslovnih rezultatov na vseh organizacijskih nivojih skozi poslovne dialoge, na katerih se komunicira z enotnim jezikom in enotno metodologijo
 • Ljudje, podatki in finance so najpomembnejši vir svakega podjetja!