X

IM Carnex je ponovo dokazao da je društveno odgovorna kompanija

IM Carnex je ponovo dokazao da je društveno odgovorna kompanija

20.05.2013

Od krucijalnog značaja je da svaka industrijska grana koja tokom svog rada generiše otpad koji je po karakteru opasan prepozna neophodnost društveno odgovornog poslovanja. Opasan otpad je svaki otpad koji je na listi otpada (Evropski katalog otpada-EWC) i listi hazardnog otpada (HWL) i poseduje jednu od 4 karakteristika (prema US EPA), koja su: zapaljivost, korozivnost, reaktivnost i toksičnost.
IM Carnex je ponovo dokazao da brine o zaštiti životne sredine i zdravlju čoveka. 
Početkom 2012. godine poverio je poslove na sakupljanju, segregaciji, pakovanju, obeležavanju, preuzimanju i zbrinjavanju opasnog otpada operateru Miteco-Kneževac iz Beograda. 
Opasan otpad, koji je generisan u PC Fabrika stočne hrane većinom se sastojao od laboratorijskih hemikalija (soli teških metala, razne kiseline i baze i smeše organskih rastvarača), kao i od kontaminirane ambalaže. Posebna pažnja se vodila prilikom njihovog privremenog skladištenja u krugu preduzeća, naročito jer su u pitanju laboratorijske hemikalije koje su inicijatori različitih hemijskih reakcija, ukoliko dođu u međusobni kontakt. Uzorkovanje i identifikaciju otpada, kao i određivanje fizičkih-hemijskih karakteristika je uradila akreditovana laboratorija, a u cilju izrade Izveštaja o ispitivanju otpada. 
Više od 2800 kg opasnog otpada je predato na konačno zbrinjavanje u postrojenja za zbrinjavanje opasnog otpada u Bazel u Švajcarsku i u Beč u Austriju. Povereni poslovi su izvršeni u skladu sa relevantnom zakonskom regulativom, u skladu sa ADR zahtevima i zahtevima ino-postrojenja. Kako preuzimanje, tako i kretanje opasnog otpada uredno je najavljeno nadležnim organima u skladu sa važećim Zakonom o upravljanju otpadom, a takođe je obezbeđen i Dokument o kretanju opasnog otpada, kao i Potvrda o odlaganju od strane ino-postrojenja.